TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Installatie in 15 minuten

Bespaar nu tijd en geld

TIJDELIJK € 3,75 PER MAAND

Privacy statement

RouteVision Belgium BV
(Versie 1.2)

RouteVision Belgium verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers die een offerte- of contactaanvraag op de website doen. Dit zijn vaak privacygevoelige gegevens. Het is voor RouteVision Belgium en voor u van groot belang dat deze gegevens veilig verwerkt worden en dat RouteVision Belgium voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving die sinds 25 mei 2018 hierop van toepassing is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving stelt eisen waaraan RouteVision Belgium zich houdt. Zo weet u zeker dat uw gegevens veilig bewaard en verwerkt worden.

Wat is de AVG?

De AVG is de nieuwe privacywetgeving, die sinds 25 mei 2018 de voorgaande privacywetgeving vervangt. De privacy rechten van natuurlijk personen zijn door de AVG versterkt en uitgebreid. De Europese Unie kent met de AVG één privacywet; de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf 25 mei 2018 niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). 

Voor wie is de AVG?

De AVG wetgeving is er voor alle natuurlijke personen van wie bedrijven en organisaties persoonsgegevens vastleggen, zoals van klanten, personeel of andere personen binnen de EU. Alle ondernemers krijgen hiermee te maken door bijvoorbeeld het versturen van een offerte, factuur en/of digitale nieuwsbrief, het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten of personeelsinformatie. 

Wat staat er in het Privacy Statement?

Dit Privacy Statement geeft informatie weer over de persoonsgegevens die RouteVision Belgium verwerkt. RouteVision Belgium zorgt ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens en in overeenstemming is met de geldende wetgeving. RouteVision Belgium legt u uit op wat voor manieren er persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden.   

Gegevensverzameling

U stelt gegevens aan RouteVision Belgium beschikbaar als u één van de formulieren invult op de website of via een reclame-uiting. RouteVision Belgium bewaart uitsluitend de gegevens die regelrecht door u worden opgegeven. U kunt de door u opgegeven persoonsgegevens te allen tijde weer intrekken. Zodra u uw gegevens intrekt zal RouteVision Belgium deze gegevens verwijderen en niet meer verwerken, tenzij er ondertussen met RouteVision Belgium een overeenkomst is gesloten. De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en alleen gebruikt voor het behalen van de hieronder vernoemde doeleinden, tenzij er sprake is van een wettelijke langere bewaartermijn. De volgende gegevens worden door RouteVision Belgium verwerkt:


Offerteaanvragen

 • Naam - Hiermee kan RouteVision Belgium bepalen wie u bent.
 • Bedrijfsnaam – Hierdoor weet RouteVision Belgium namens welk bedrijf u contact zoekt.
 • Aantal voertuigen – Hiermee kan RouteVision Belgium een offerte op maat voor u maken.
 • E-mailadres – Hiermee kan RouteVision Belgium, na het telefoongesprek met u, een offerte opsturen.
 • Telefoonnummer – Hiermee kan RouteVision Belgium u bellen, bijvoorbeeld om gezamenlijk te bepalen welk pakket het beste bij u past.  


Contactaanvraag

 • Naam - Hiermee kan RouteVision Belgium bepalen wie u bent.
 • Bedrijfsnaam - Hierdoor weet RouteVision Belgium namens welk bedrijf u contact zoekt.
 • E-mailadres – Hiermee kan RouteVision Belgium, na het telefoongesprek met u, een offerte opsturen.
 • Telefoonnummer – Hiermee kan RouteVision Belgium u bellen, bijvoorbeeld om gezamenlijk te bepalen welk pakket het beste bij u past.
 • Uw bericht of vraag – Naar aanleiding hiervan kan RouteVision Belgium u voorzien van een duidelijk antwoord conform uw wensen.


Klanten

De ritten van klanten worden geregistreerd in een beveiligde omgeving waarin klanten kunnen inloggen. In deze beveiligde omgeving worden persoonsgegevens, met name locatiegegevens, opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen in te zien door klanten met een unieke inlogcode, behalve als zij anderen hiervoor schriftelijk toestemming hebben geven. Deze omgeving wordt door RouteVision Belgium alleen gebruikt voor het beheren en wijzigen van pakketten of behandelen van supportvragen van klanten. De onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt door RouteVision Belgium:

 • NAW-gegevens – Deze gegevens worden gebruikt om de overeenkomst op te stellen. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersonen van het betreffende bedrijf.
 • Bedrijfsnaam – Hiermee wordt de contractpartij van RouteVision Belgium geïdentificeerd.
 • BTW-nummer – Hiermee wordt de contractpartij van RouteVision Belgium geïdentificeerd.
 • Kentekens van de voertuigen – Op deze manier identificeren wij de voertuigen.
 • Labels van de voertuigen – Deze worden gebruikt door de klant om bijvoorbeeld namen toe te voegen.
 • E-mailadres – Hier worden de facturen naartoe gestuurd, evenals de afhandelingen van supportvragen.
 • Telefoonnummer – Op deze manier komt RouteVision Belgium in contact met de klant.
 • Paspoort/ID – Hiermee kan RouteVision Belgium relevante gegevens verwerken, zolang dit nodig is.
 • Betaalgegevens –  Om een factuurbetaling te kunnen verwerken maakt RouteVision Belgium gebruik van een veilige betaalomgeving. Er wordt voornamelijk gebruikgemaakt van automatische incasso’s.
 • Data van de GPS-tracker – De ritgegevens worden voor de klant vastgelegd.
Rechtmatige verwerkingsgrondslag

De verwerkingsgrondslag van de eerdergenoemde persoonsgegevens is alleen rechtmatig als u hier toestemming voor heeft gegeven. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent of om op verzoek van u, vóór de sluiting van een overeenkomst, maatregelen te nemen.

Bewaartermijn

RouteVision Belgium streeft ernaar om uw gegevens zo kort mogelijk te bewaren. De rapportages worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de Wetgeving van administratie en belastingen. Al uw gegevens worden binnen 7 jaar verwijderd nadat uw contract met ons is beëindigd.

Rechten

Uw rechten
U heeft het recht om bij RouteVision Belgium een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Hierbij kunt u ook aangeven of u de persoonsgegevens wilt wijzigen, rectificeren of juist wilt verwijderen dan wel de verwerking ervan wilt beperken om de redenen als in artikel 18 AVG vermeld. U kunt ook een bezwaar indienen tegen de persoonsverwerking, omdat volgens u de persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn. Als de persoonsgegevens aangevuld, verbeterd of verwijderd dienen te worden dan kunt u een verzoek indienen per e-mail aan info@routevision.be of per post: RouteVision Belgium BV, Lange Lozanastraat 142, 2018 Antwerpen t.a.v. de heer van Vlijmen.

Als u het gevoel heeft dat RouteVision Belgium niet zorgvuldig omgaat met uw gegevens of dat er geen of onvoldoende gehoor wordt gegeven aan een bezwaar of verzoek dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten van RouteVision Belgium
RouteVision Belgium heeft het recht om dit privacy statement te herzien en te wijzigen. Het advies is om het privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat enige aanpassingen u niet zullen ontgaan.

Contactgegevens RouteVision BV
RouteVision Belgium BV
Lange Lozanastraat 142
2018 Antwerpen
+32 (0)2 335 40 20
info@routevision.be